Kodex chování

Máme vizi, že chceme vytvářet takové prostředí, kterého chtějí být všichni součástí a nikdo ho nechce opouštět!

Ragby, není jenom sportem, ale je i celosvětovou společenskou organizací, která sdružuje miliony členů a všichni tito členové komunity uznávají a snaží se dodržovat určitá pravidla, která vedou k tomu, že je ragby uznáváno napříč sociálními vrstvami všude ve světě. Stejná pravidla chování dodržuje hráč novozélandských All Blacks, stejně tak, hráč amatérské ligy na Surinamu či poloprofesionál v Portugalsku nebo Belgii. Nemůžeme, být tedy v AMMORU a Česku vyjímkou, proto zveřejňujeme náš společenský KODEX aneb závazné pokyny, které jsou určeny pro všechny hráče, trenéry, funkcionáře, ale také fanoušky a rodiče či zákonné zástupce dětí. Jelikož naše pravidla platí pro všechny a neustále, budeme rádi, když jej budeme společně dodržovat!

Kodex chování:

Za všech okolností se jsem slušný, ohleduplný, pomáhám ostatním a snažím se ovládat vlastní negativní emoce. Chovám se vždy bezpečně. Snažím se být zábavný a inspirativní. Nemohu-li se nějaké akce či jiné společné činnosti zúčastnit, ihned se omluvím! Všechny činnosti dělám na 100%, trénink, sport, ale i zábavu!

Jsem-li hráč či hráčky mladší 18. let, tak neužívám jakékoliv návykové látky a jsem si vědom, že v rámci České republiky mohou být v případě provinění uplatněny následky dle Trestního zákoníku 10/2009 Sb. Jsem si také vědom, že v případě porušení tohoto pravidla, následuje ihned kontaktování zákonných zástupců a ukončení mé činnosti či pobytu na akci, případně v klubu!

V rámci společných akcí se nikdy, nikam nevzdaluji bez předchozího souhlasu vedení/ trenérů.

Další pravidla:

Při vstupu do místnosti či prostoru, kde jsou i jiné osoby a lidé, nahlas slušně pozdravím. Nepoužívám verbálně, ale i neverbálně nevhodná či sprostá slova. Jsem vždy, všude včas v souladu s francouzským časem (společenský tolerované zpoždění je 15 minut)! Během tréninků, akcí, prezentací, sdělování organizačních či technických pokynů, pozorně naslouchám, snažím se vše pochopit a když něčemu nerozumím, zeptám se, připomenu v přiděleném čase. Zamyslím se, než-li položím otázku. U akcí, kde je zajištěno i stravování se snažím sedět s celým týmem či skupinou, nikdy nesedím sám. V případě, že je stravování zajištěno formou rautu, naberu si jen tolik jídla, kolik sním, nenechávám zbytky, raději si později přidám. Prostor, který opouštím (sportoviště, pokoj, jídelna a jiné) zanechávám v lepším stavu než byl.

Zábavná AMMOR herní pravidla:

Tyto pravidla se používají zejména na výjezdních cestách, sportovních soustředěních a kempech, hlavně z důvodu uvolnění nálady.

Nikdy se nedivím a nehádám! Zábavná pravidla se po domluvě mohou přidávat během jednotlivých akcí. Po upozornění na nedodržení těchto zábavných pravidel od Rady starších (je určena na každou akci) ihned a na jakémkoliv místě, udělám 5 kliků, či jiný příslušný trest, který je dohodnut předem na každé akci!

Karel Ševčík